pplogov2 1 - What does Whey Protein Powder taste like?