pplogov2 1 - What does Soy Protein Powder taste like?