pplogov2 1 - Can Plant Protein Powder cause diarrhea?